Personuppgifter-GDPR

Behandling av personuppgifter.


Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.


Vår behandling av dina personuppgifter.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna ställa ut en faktura med korrekta uppgifter för ett arbete som du beställt av oss. I samband med din beställning av ett arbete begär vi därför att få dina personuppgifter.


Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Behandling sker också för att JPA Måleri HB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av lag.Dina uppgifter kommer att sparas så länge som räkenskapsmaterialet ska bevaras. Enligt 7 kap. bokföringslagen ska räkenskapsmaterial bevaras i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.De personuppgifter vi behandlar delas med vår leverantör av det ekonomiprogram som vi använder för fakturering och bokföring. Vi har upprättat ett avtal om personuppgiftsbiträde med denna leverantör.


Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, som exempelvis Skatteverket, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Du kan kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt få uppgifterna korrigerade och/eller kompletterade samt, under vissa omständigheter, raderade (t.ex. om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som låg till grund för insamling av uppgifterna).Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.